Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NOGAMI DO PRZODU”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie – Klub Sportowy Rymer Rybnik
 2. Konkurs rozpoczyna się 01 maja 2019 r. i trwać będzie do 21 maja 2019 r.;
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja 2019 roku;
 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Nogami do przodu”
 5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 24 roku życia z dzielnicy Niedobczyce

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Klubu Sportowego Rymer Rybnik, ul. Górnośląska 44
 2. W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, niepełnosprawność, itd.) prace można przekazać nauczycielowi / pracownikowi socjalnemu, etc.
 3. Praca konkursowa ma być pracą fotograficzną wykonaną w dowolnej technice (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, itd.). Tematem przewodnim jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem z używkami.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi, w formacie A4.
 5. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Kapituła konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2019 roku poprzez wywieszenie listy nagrodzonych prac (imię i nazwisko) w siedzibie Klubu Sportowego Rymer Rybnik

Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rymer.rybnik.com.pl

 1. Organizator przewidział 3 główne nagrody oraz nagrody pocieszenia
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich fotografii na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Organizator przewiduje pokonkursowy pokaz prac w dzielnicy, która były przedmiotem konkursu
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela: Mirosław GÓRKA tel. 609-402-632

Zadanie współfinansowanie przez Miasto Rybnik w ramach dotacji na projekt pn: „Żyj 100 lat – program profilaktyczny na jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer”

Logo Miasta Rybnik

Logo Miasta Rybnik